SocialTech

Showing all posts tagged urban:

Report on Open Data and Urban and Transportation Development in Thailand [TH]

รายงาน Open Data กับการพัฒนาเมือง และการขนส่ง Social Technology Institute ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) Download เอกสารได้ที่ https://1drv.ms/w/s!AlVZBlyDgjc7hy2rIrMmvyhu7AdL

View more →

Picture 1

4 เสาหลักของ Data เมือง

ภาพจาก : ทีม youpin.city พื้นที่เมือง เป็นพื้นที่ มีการอยู่อาศัยของประชากรในระดับสูง และ มีความหนาแน่นของ ที่อยู่อาศัย การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การใช้ที่ดิน และการสื่อสาร...

View more →