เกี่ยวกับเรา Social Technology Institute

Social Technology Institute, we are non-profit organization focus on using Technology to support Social Innovation and promote Civic Technology. The institute initiated from Change Fusion ( http://changefusion.org).

Social Technology Institute is working on social issues i.e. Environmental, Health, Education, Disaster Risk Management and Anti-corruption through Open Data and Big Data. We also support network of Tech Community in Thailand and Mekong Sub-region.

Social Technology Institute เป็นหน่วยงานไม่แสวงกำไร ที่ทำงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม และการเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง ( Civic Tectnology )

เน้นการทำงานร่วมกับองค์กรสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางการใช้เทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมการทำงานในประเด็น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา ความโปร่งใส และ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยใช้นวัตกรรมด้านข้อมูล Opendata และการพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดนวัตกรรมด้านการใช้ข้อมูล เช่น Mobile, IoTs เป็นต้น

วิธีการทำงานของ Social Technology Institute : How we work; Our Activities
ทำงานร่วมกับ Partner ด้านเทคโนโลยี ทั้ง Startups และ Technology Venders โดยพัฒนากิจกรรมร่วมกันเช่น

  • Meet ups
  • Hackathon
  • Innovation Challenge
  • Application Development
  • Hardware Development
  • Tech Training
  • Tech CSR program (software/application donation)