เกี่ยวกับเรา Social Technology Institute

Social Technology Institute, we are Non Profit Organization focus on using Technology to support Social Innovation and promote Civic Technology.

Social Technology Institute is working on social issues i.e. Environmental, Health, Education, Disaster Risk Management and Anti-corruption through Open Data and Big Data. We also support network of Tech Community in Thailand and Mekong Sub-region.

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม Social Technology Institute เป็นหน่วยงานไม่แสวงกำไร ที่ทำงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม และการเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง ( Civic Technology )

เน้นการทำงานร่วมกับองค์กรสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางการใช้เทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมการทำงานในประเด็น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา ความโปร่งใส และ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยใช้นวัตกรรมด้านข้อมูล Opendata และการพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดนวัตกรรมด้านการใช้ข้อมูล เช่น Mobile, IoTs เป็นต้น

วิธีการทำงานของ Social Technology Institute : How we work; Our Activities
ทำงานร่วมกับ Partner ด้านเทคโนโลยี ทั้ง Startups และ Technology Venders โดยพัฒนากิจกรรมร่วมกันเช่น

  • Meet ups
  • Hackathon
  • Innovation Challenge
  • Application Development
  • Hardware Development
  • Tech Training
  • Tech CSR program (software/application donation)