SocialTech
Picture 1

3 Tech Trends in Asia 2018

Photo : https://c1.staticflickr.com/4/3824/11123530043_632af83dd8_b.jpg Blockchain and Cryptocurrency Since Bitcoin reach more than 12,000 USD. per Bitcoin and many start up use Initial Coin...

View more →

Report on Open Data for Disaster Management in Thailand [TH]

ข้อเสนอ Open Data เพื่อการจัดการและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ Social Technology Institute ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) Download เอกสารได้ที่...

View more →

Report on Open Data and Urban and Transportation Development in Thailand [TH]

รายงาน Open Data กับการพัฒนาเมือง และการขนส่ง Social Technology Institute ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) Download เอกสารได้ที่ https://1drv.ms/w/s!AlVZBlyDgjc7hy2rIrMmvyhu7AdL

View more →

Report on Open Data for Anti-Corruption in Thailand [TH]

รายงาน “การเปิดเผยข้อมูล(Open Data) กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการต่อต้านการคอรัปชั่น" Social Technology Institute ร่วมกับ HAND Enterprise และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) Download...

View more →

Picture 1

4 เสาหลักของ Data เมือง

ภาพจาก : ทีม youpin.city พื้นที่เมือง เป็นพื้นที่ มีการอยู่อาศัยของประชากรในระดับสูง และ มีความหนาแน่นของ ที่อยู่อาศัย การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การใช้ที่ดิน และการสื่อสาร...

View more →

Picture 1

Open Data เพื่อการเลือกตั้ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศจะมีการเลือกตั้งทั่วไป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโร้ดแมพที่ได้วางไว้ ทำให้ประเทศไทยเลี้ยวเข้าถนนสายประชาธิปไตยอีกครั้ง สิ่งที่น่าติดตามคือ...

View more →

Picture 1

จำนวน (สถิติ) ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ปี 2560

Kepios เปิดเผยผลสำรวจ จำนวนผู้ใช้สื่อดิจิทัล ในทวีปเอเชียของปี 2017 มีสถิติที่น่าสนใจของไทยดังนี้ - จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ประมาณ 57 ล้านคน หรือ 83% ของประชากร - ผู้ใช้งาน Social Media ไทย...

View more →