4 เสาหลักของ Data เมือง

ภาพจาก : ทีม youpin.city พื้นที่เมือง เป็นพื้นที่ มีการอยู่อาศัยของประชากรในระดับสูง และ มีความหนาแน่นของ ที่อยู่อาศัย การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การใช้ที่ดิน และการสื่อสาร...

View more →