SocialTech

Showing all posts tagged electioncommission:

Picture 1

Open Data เพื่อการเลือกตั้ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศจะมีการเลือกตั้งทั่วไป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโร้ดแมพที่ได้วางไว้ ทำให้ประเทศไทยเลี้ยวเข้าถนนสายประชาธิปไตยอีกครั้ง สิ่งที่น่าติดตามคือ...

View more →

Picture 1

Election Open Data

วันนี้ทาง Social Tech ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. โดยมีตัวแทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ไปประชุมด้วย ประเด็นที่หารือกันคือการทำให้ข้อมูลการเลือกตั้งของไทยเป็น Open...

View more →