สไลด์ Open Data and Open Source

นำเสนอที่ งาน Meetup ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Open Source Tools for Data Science เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ Launchpad...

View more →