สไลด์ Open Data and Open Source

นำเสนอที่ งาน Meetup ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Open Source Tools for Data Science เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ Launchpad

https://drive.google.com/a/socialtech.or.th/file/d/0B15JIvwGUJkyQVNjN01lTFFORjg/view?usp=drive_web