SocialTech

Showing all posts tagged ogp:

Picture 1

Open Government Summit 2016 (2)

Blog ที่แล้วเล่าเรื่องความเป็นมาของ Open Government Partnership และความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยไป อ่านได้ที่ http://socialtech.or.th/post/open-government-summit-2016-1 ในการประชุม Open Government...

View more →

Picture 1

Open Government Summit 2016 (1)

ใครที่ติดตามเรื่อง Government OpenData มาคงทราบว่า เรื่องนี้เริ่มกันมาพร้อมกับนโยบาย Open Government ของประธานาธิปดีบารัค โอบาม่า ตั้งแต่ปี 2008 เพื่อให้รัฐบาล และ ประชาชน...

View more →