City Dashboard : มาตรวัดเมือง

ถึงวันนี้ bigdata หรือข้อมูลขนาดใหญ่คงไม่ใช่คำศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นหู bigdata หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างชัดเจนมากขึ้น คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเริ่มได้ประโยชน์จาก...

View more →