จำนวน (สถิติ) ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ปี 2560

Kepios เปิดเผยผลสำรวจ จำนวนผู้ใช้สื่อดิจิทัล ในทวีปเอเชียของปี 2017 มีสถิติที่น่าสนใจของไทยดังนี้


- จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ประมาณ 57 ล้านคน หรือ 83% ของประชากร
- ผู้ใช้งาน Social Media ไทย ประมาณ 46 ล้านคน 44 ล้านคนใช้จาก mobile หรือ 67% ของประชากร

- จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย เพื่มขึ้น 39% จากปี 2016


- จำนวนผู้ใช้งาน mobile ไทย 90.94 ล้านเลขหมาย 98% เป็นบรอดแบนด์ (3G, 4G)


- ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย ต่อประชากรเป็นอันดับ 7 ของเอเชีย


- ผู้ใช้ Social Media ไทย สูงเป็นอันดับ 10 ของเอเชีย แต่ถ้านับจำนวนประชากรแล้วมากกว่าเกาหลีใต้


- ผู้ใช้ Mobile Social Media ไทย สูงเป็นอันดับแปดของเอเชีย

ที่มา : https://kepios.com/special-posts/apac2017iduai

เรียบเรียงข้อมูล : ไกลก้อง