Scribe ระบบ crowdsource digitization เอกสารจดหมายเหตุScribe เป็นโครงการที่ให้อาสาสมัครแบบ crowdsource ช่วยกันอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ขั้นต้นจำนวนมาก โดยเน้นเอกสารที่เป็นลักษณะการเขียนด้วยลายมือบันทึกข้อมูล เช่น สัมมโนครัว การแจ้งเกิด แจ้งตาย บัญชีลูกค้าธนาคาร หรือ ปูมเดินเรือ เป็นต้น


ตัวอย่าง เอกสารขั้นต้นจากบันทึกปูมเรือล่าวาฬในทะเลอาร์คติก

โครงการจะสแกนเอกสารทั้งหมดให้อยูในรูปแบบดิจิทัล จากนั้นเปิดเผยบนเว็บไซต์ของโครงการ และให้อาสาสมัครช่วยกันโดยแบ่งหน้าที่เป็น highlight ส่วนที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ (marking) อ่านลายมือเขียนในเอกสารแล้วพิมพ์ตาม form Online (transcription) และตรวจสอบความถูกต้อง (verification)

ตัวอย่างการ marking


ตัวอย่างการ transcription


ตัวอย่างการ verification

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยวิจัยของห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ค (http://labs.nypl.org/) และ Zooniverse (https://www.zooniverse.org/) ปัจจุบัน มี 3 โครงการที่ให้อาสาสมัครช่วยอ่านเอกสารคือ บันทึกสภาพอากาศเขตอาร์คติกจากปูมเรือล่าวาฬ บันทึกบัญชีเงินกู้จากธนาคาร Emigrant เพื่อศึกษาการเริ่มต้นธุรกิจช่วงเริมก่อตั้งเมืองนิวยอร์ค และเอกสารประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ของกองทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เห็นแล้วอยากเอามาทำกับพวกเอกสารภาษีปากเรือ อากรสิบหยิบหนึ่ง เอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ!

ไกลก้อง ไวทยการ
Social Technology Institute