สไลด์นำเสนอในการประชุม "แนวคิด กรณีศึกษาของปัญหาและความต้องการข้อมูลภาครัฐ"

สไลด์นำเสนอในการประชุมเพื่อรับฟังความเห็น "แนวคิด กรณีศึกษาของปัญหาและความต้องการข้อมูลภาครัฐ"
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุโกศล

Download

เอกสารประกอบการสัมมนา https://drive.google.com/a/socialtech.or.th/file/d/0B15JIvwGUJkya1YzemZpSWdDS0k/view?usp=drive_web

  1. แนะนำโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล Data Community Engagement นำเสนอโดย คุณไกลก้อง ไวทยการ ผู้จัดการโครงการสร้างชุมชนการใช้ข้อมูล Data Community Engagement: https://1drv.ms/b/s!Anc3ccSBNaXuiEZVRT0VhjMAR7mQ
  2. แนวคิดกรณ๊ศึกษาด้านการต้องการข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใส นำเสนอโดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย : https://1drv.ms/b/s!Anc3ccSBNaXuiEQZ5pfq1kf1XqE7
  3. การให้บริการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร นำเสนอโดย คุณสุดใจ ยี่สุ่นแสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร : https://1drv.ms/b/s!Anc3ccSBNaXuiEWxCcW-xBvJ-z_s
  4. อนาคตเกษตรกรรม ยุคแห่งเกษตรข้อมูล นำเสนอโดย ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : https://1drv.ms/b/s!Anc3ccSBNaXuiEHJ1bmMFUCDwpHp