edmhack

รายชื่อผู้เข้าร่วม EDM Hackathon

สมัครเป็น Team
รายชื่อผู้เข้าร่วม
รายชื่อสมาชิกทีม
ความสามารถ
Amon Mishra
Vorathep Sumetphong
Win
Rit
Programing, UI/UX, Business
จักรพงค์ พลหาญ
นายมาโนชญ์ รัตนเนนย์
นายคำรณ อรุณเรื่อ
Programing
นายศุภศันส์ สุขลิ้ม
นายยุทธนา ยาหาญ
นายสุธีร์ สุริยเรืองเวท
นายศิริชัย มนต์หอม
Programing, UI/UX, Designer, Maker
นายชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์
นางสาวพลอยพิชชา บุญทวีพิทักษ์
Programing, UI/UX, Maker, Business
กุณฑีร์ วิริโยทัย
กีรติ ลิขิตสายช
ภัทราภรณ์ กันยะมี
Programing, UI/UX, Business
จิรวัฒน์ พัฒนายุธนโชติ
กวิน มานะจิตต์
ชลทวี วงศ์พร้อมรัตน์
Programing
เอกพันธ์ ซังแก้ว
วีระ อู่รังสิมาวงศ์
Programing, UI/UX
วศิน แก้วอำไพ
ชาตรี สันติกลาง
ธนวินท์ กรไกรวี
กิตติคุณ สะอาด
สุขุมาล สุริย์จามร
Programing, UI/UX, Designer, Maker
กัญจนสิทธิ ทองเล็ก
เบญจพล วรกัลป์
กษิดิศ ผลเจริญ
Programing, UI/UX
พิพัฒน์พล ธนวงศ์จินดา
พศิน สรัลพรกุล,
ณัฐภัทร สุขภูตานันท์,
นรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ,
ชวกร ออกสุข
Programing, UI/UX, Designer, Knowledge Representation
สมัครเดี่ยว
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ความสาสมารถ
เสริมศักดิ์ ธรรมรัตนรังสี
Programing
สิทธิกร นวลรอด
Maker
ชลธิชา แต้อารักษ์
Designer
ประพันธ์ คล้ายฤทธิ์
Programing, Maker, Business
นางสาวชฎาพร เชาว์ศรีกุล
Programing, Data Science

รายละเอียดกิจกรรมอยู่ด้านล่างEmergency Disaster Mitigation Hackathon
#EDMhackathon

วันเสาร์ที่ 8 9:00 น. – วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 18:00
สถานที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เชิญนักพัฒนา Web/Mobile Application ร่วมสร้าง Application จากข้อมูล Open Data เพื่อการเตรียมรับมือภัยพิบัติที่ดีกว่าเดิม

หัวข้อ และแนวทางการพัฒนา Web/Mobile Application

การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การใช้ข้อมูล หรือตัวอย่างข้อมูลที่ online จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ data.go.th กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมชลประทาน สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ GISTDA สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น

- พัฒนาเป็น Web/Mobile Application หรือ อุปกรณ์ เพื่อประชาชนทั่วไป หรือ ใช้กับหน่วยงาน องค์กร

- สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นการใช้งานอื่น ๆ ได้ เช่น การเกษตร การพัฒนาเมือง การขนส่งและโลจิสติกท์ เป็นต้น


รางวัลรวมมูลค่า 90,000 บาท สำหรับต้นแบบ Application (web/mobile) ยอดเยี่ยม 3 อันดับแรก

และได้รับสิทธิ์แสดงผลงานที่งาน International Open Data Day เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการรับสมัคร


รวมทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น, UI/UX, makers 3-5 คน
นำเสนอผลงานในรูปแบบ Minimum Viable Product (MVP) Demo