M-Powered Thailand

กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2560 แรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Social Technology Institute, Change Fusion เปิดตัว “M-Powered Thailand"( http://www.m-powered.org/thailand/ )ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของนายจ้างยุคใหม่ผ่านลิ้งค์ Smart Job การเรียนรู้ด้วยตัวเองจากคอร์สอบรมออนไลน์หรือจากพี่เลี้ยง (Online Mentoring E-Learning) เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นในทุกสายอาชีพ รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานและผู้ที่ต้องการเพิ่มรายได้ เช่น ข้อกฏหมายแรงงานน่ารู้ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมหรือสวัสดิการแรงงาน เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และยกขีดความสามารถของประเทศ พร้อมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" แก่แรงงานไทยให้ก้าวสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0" อย่างเต็มภาคภูมิ